Cung cấp thông tin theo yêu cầu


- Cung cấp từng phần bản sao tài liệu gốc.
- Biên soạn các sản phẩm thông tin theo yêu cầu của bạn đọc dạng thư mục.
- Tìm kiếm và tư vấn thông tin theo chủ đề. 
- Hỗ trợ tìm kiếm thông tin cho các đề tài nghiên cứu (thông tin dữ liệu, dữ kiện, số liệu, thống kê,…)
- Hỗ trợ xử lý thông tin (lập danh mục, tóm tắt, tổng luận, phân tích, dịch thuật, thống kê,…)