Phòng Địa chí, Tra cứu


Tài liệu phục vụ tại phòng này là tài liệu trước và sau năm 1975. Nội dung bao quát về tỉnh Cà Mau.