Bài giới thiệu sách Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

  • 01/02/2023
  • 42
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

    Nhân dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư viện tỉnh Cà Mau trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc quyển sách “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2020, in trên khổ 16x24cm, sách dày 959 trang.

    Trong 93 năm qua (1930 - 2022), Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội; giữ vững, phát huy vai trò tiên phong và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lợi ích của giai cấp và dân tộc; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tế đất nước, đặc điểm mới của thời đại. Cùng với sự vận động không ngừng của lịch sử, Đảng đã từng bước dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp hơn 30 năm đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước.    Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
    Nội dung của cuốn sách được chia làm 4 phần:
    Phần thứ nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang;
    Phần thứ hai: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngang tầm nhiệm vụ;
    Phần thứ ba: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội - quốc phòng - an ninh - đối ngoại;
    Phần thứ tư: Tầm nhìn và định hướng của Đảng trong đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế;
   Các bài viết tập trung ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đặc biệt trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay, làm sáng tỏ tầm nhìn, định hướng chiến lược của Đảng trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế hiện nay.
    Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Cà Mau xin trân trọng giới thiệu đến quí bạn đọc.
 
                                                      Ngày 27 tháng 12 năm 2022
Nguyễn Thị Thúy Hăng – Sưu tầm giới thiệu
Thư viện tỉnh Cà Mau

  • admin